เข้าสู่ระบบโดยใช้

Username : รหัสผู้สมัคร (Registration No.)

Password : วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด (Date of Birth - ddmmyyyy)
Application form requires Internet Explorer 9.0 or later, Safari on iOS 7 or later /OSX10.8.5 or later and google chrome*